Τετάρτη, 20 Απριλίου 2016

Με το ψαλτήρι !

 

 
" ...ἐὰν γὰρ καὶ πορευθῶ ἐν μέσῳ σκιᾶς θανάτου,
οὐ φοβηθήσομαι κακά, ὅτι σὺ μετ᾿ ἐμοῦ εἶ ...
 
...καὶ τὸ ἔλεός Σου Κύριε καταδιώξει με
πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου ... "
 
 
 
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: