Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2016

Δεν αρκεί Χριστέ μου που γεννήθηκες στη γη μας ...Δεν αρκεί Χριστέ μου που γεννήθηκες στη γη μας ...
Στον καθένα μας εναπόκειται πλέον να σε δεκτεί
μυστικά και ταπεινά μες την καρδιά του...
Στον καθένα μας εναπόκειται να ζεστάνουμε
το πιο όμορφο μέρος εντός μας
για να σε φιλοξενήσουμε...
 
Υπάρχει ένα μυστικό και δυνατό Φως εντός μας
Ας το ανακαλύψουμε όλοι μας
και ας κρατάμε τρυφερά αυτή τη φλόγα αναμμένη.
 
« Είναι ένα Φως μέσα μας και γύρω μας
που δεν στερεύει ! »
                                                      ( Γ. Ρίτσος )
 
Αυτό το Φως το  'φερε στη γη μας
με τη γέννηση Του ο Γλυκύτατος
κι΄ αγαπημένος Ιησούς μας .
Το Θείο Βρέφος που τόσο ταπεινά
και αθόρυβα γεννήθηκε εκείνο
το βράδυ στης Βηθλεέμ τα Άγια χώματα .
 
Εύχομαι αυτό το Φως να πλημμυρίζει
ολονών τις καρδιές μας παντοτεινά .
 
Χρόνια πολλά σε όλους ,
με όλη μου την αγάπη !
 
«  Μεθ΄ ημών Ο Θεός !  »
 
Καλή Δύναμη φίλοι μου αγαπημένοι !

                                                                                 Διαβάτης   
 


 
 

Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016

Ὁ πνευ­μα­τι­κός πα­τέ­ρας !

 
 
 
ν­θρω­πος χρει­ά­ζε­ται νά ψη­λα­φή­σει καί νά ­ναγ­κα­λι­σθε. Χρει­ά­ζε­ται ­νώ­πιον κά­ποι­ου νά κλά­ψει, κά­ποι­ος νά βα­στά­ξει τό πε­ρι­ε­χό­με­νο τς καρ­δις πού κε­νώ­νε­ται, κά­ποι­ος νά τόν βε­βαι­ώ­σει μέ φω­νή ­ναρ­θρη ­τι ­γα­πι­έ­ται Θε­ϊ­κά. Νά στα­θε μπρο­στά σέ δυ­ό μά­τια χρει­ά­ζε­ται, ­να βλέμ­μα νά τόν ν­το­πί­σει ­γω­νι, γιά νά μήν νοι­ώ­θει μό­νος, νά α­σθαν­θε ­τι ­να­ζη­τι­έ­ται. Σέ κα­τα­στά­σεις προ­σω­πι­κο συν­τριμ­μο καί ­πώ­λειας, σέ στιγ­μές ­πώ­δυ­νης α­το­γνω­σί­ας, σέ συ­νει­δη­το­ποί­η­ση ζω­ς ρη­μαγ­μέ­νης στά σκο­τά­δια, δέν ρ­κε τό πα­ρά­δειγ­μα βι­ο­τς τν ­γί­ων -γιά τό πς Θε­ός τούς συγ­χώ­ρε­σε- γιά νά σέ στη­ρί­ξει. Θέ­λεις χέ­ρι σάρ­κι­νο ν’ ­πλω­θε καί νά σ’ ­κουμ­πή­σει, νά σ’ ­νορ­θώ­σει προ­σω­πι­κά.
Γι’ α­τήν μας τήν ­νάγ­κη Θε­ός μς χα­ρί­ζει ­ναν ­ρα­τό καί σύμ­μορ­φο συ­νάν­θρω­πο γιά νά φα­νε­ρώ­νει ­κε­νον. Μς χα­ρί­ζει τόν πνευ­μα­τι­κό πα­τέ­ρα καί τήν πνευ­μα­τι­κή σχέ­ση μας μ’ ­κε­νον. Μιά σχέ­ση πού δέν μπο­ρε νά ­ξαν­τλε­ται στήν ­πλή ­ξα­γό­ρευ­ση τν ­μαρ­τι­ν καί στήν πα­ρε­χό­με­νη συγ­χώ­ρη­ση. Τό χά­ρι­σμα τς πνευ­μα­τι­κς πα­τρό­τη­τας, ­ρα­τό ­κτύ­πω­μα τς Θε­ϊ­κς, δέν βρί­σκε­ται στήν τε­λε­τουρ­γι­κή συγ­χώ­ρη­ση τν ­μαρ­τι­ν ­σο στήν κο­πι­ώ­δη καί θυ­σι­α­στι­κή συ­νο­δοι­πο­ρί­α. Στόν τρό­πο πού θά ­να­δε­χθες τήν ζω­ή το λ­λου, ­χι γιά νά δι­ευ­θύ­νεις τήν συ­νεί­δη­σή του, λ­λά γιά νά τόν γεν­νή­σεις ­νή­λι­κα καί ­λεύ­θε­ρο σέ μί­α προ­σω­πι­κή σχέ­ση μέ τόν Πα­τέ­ρα Θε­ό.
πνευ­μα­τι­κός πα­τέ­ρας δέν ε­ναι (μό­νο) ­πορ­ριμ­μα­το­δο­χε­ο, ε­ναι ­νας ­ρα­στής καί προ­φή­της! Τό ­πορ­ριμ­μα­το­δο­χε­ο πολ­λές φο­ρές βο­λεύ­ει, ε­ναι ε­κο­λό­τε­ρο, δέν χρει­ά­ζε­ται σχέ­ση ­πλς ­πο­χρέ­ω­ση, τό χρη­σι­μο­ποι­ες. Τό λ­λο ­μως, τό ­ρα­στής καί προ­φή­της, χρή­ζει μ­φί­πλευ­ρης συ­νέρ­γειας, σχέ­σης ­να­γω­γι­κς, θε­λη­μα­τι­κς συ­νέ­πειας.
­ρα­στής ποι­μέ­νας ­νά­βει φω­τι­ές ­γά­πης στίς καρ­δι­ές, ­χον­τας ­διος πρίν ­να­φλε­χθε ­π’ α­τήν. Ε­ναι ­ρα­στής για­τί μέ­σα ­πό τόν τρό­πο καί τήν ζω­ή του Θε­ός κα­τα­δι­ώ­κει καί πο­λι­ορ­κε ­σέ­να, τόν κά­θε ν­θρω­πο. ­ρα­στής για­τί γνω­ρί­ζει ν’ ­πο­τρα­βι­έ­ται, νά σ’ ­γα­π στήν α­ω­νι­ό­τη­τά σου κι ­χι μό­νο στό πα­ρόν σου. ­ρα­στής, γιά συ­νε­χ ­πό­μνη­ση ­τι Θε­ός δέν ψά­χνει σκλά­βους, ­ρω­μέ­νες καρ­δι­ές ­να­ζη­τ. ­ρα­στής για­τί δέν σέ ­πο­δέ­χε­ται ­πι­λε­κτι­κά, για­τί ­πι­μέ­νει νά φυ­σ τίς κάμ­πι­ες τς ­σχή­μιας σου προ­σμέ­νον­τας πε­τα­λο­δες νά γε­νον.
 
π. Βασίλειος Χριστοδούλου
 


 

Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016

Η Ευγένεια!

 
 
 
Ο ευγενικός άνθρωπος δεν κρίνει κανέναν…
Δεν συκοφαντεί κανέναν...
Δεν υποτιμά κανέναν...
 
Τα λόγια του είναι γεμάτα αγάπη!
Και αν αναγκαστεί κάποια στιγμή λόγια σκληρά συμβουλευτικά να πει,
αυτά τα ντύνει με τόση αγάπη και με τόση λεπτότητα,
που δίνει χαρά στον άλλον, και όχι πίκρα και ταραχή. 
 
(απόσπασμα από απομαγνητοφωνημένο κήρυγμα του π. Ελπιδίου Βαγιανάκη)
 
 
 
Καλή Δύναμη σε όλους !
 
 
« Μεθ΄ ἡμῶν Ο Θεός !  »

  
                                                                                                                                            Διαβάτης      


 

 
 
 
 
 
 

 

Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2016

Μάρτυρες στον 21ο αιώνα !

 
 
 
Σήμερα στο Κάϊρο κάποιοι χριστιανοί σκοτώθηκαν
την ώρα της Θείας Λειτουργίας μετά από βομβιστική επίθεση !
 
25 Νεκροί γράφουν τα πρακτορεία ειδήσεων !
25 Μάρτυρες για την αγάπη Του Χριστού !
 
Ίσως κανείς να μη μάθει ποτέ τα ονόματα αυτών των Μαρτύρων !
 
"Το μαρτυρικό αίμα δίπλα στον Σταυρό του Χριστού.
Σήμερα το πρωί στο Κάιρο δεκάδες χριστιανοί νεκροί
την ώρα τής λειτουργίας από επίθεση θαμώνων τζαμιών ...
Άγιοι Μάρτυρες οι καλώς αθλήσαντες
πρεσβεύσατε προς Κύριον ελεηθήναι τας ψυχάς ημών ..."
 
 
Αγαπημένη μου Γεσθημανή ...
πάει καιρός να μάθουμε νέα σου από κείνα τα μέρη ...
 
Ο Θεός να σας σκεπάζει γλυκιά μου φίλη
Η σκέψη μας ταξιδεύει κοντά σας.
Καλή Δύναμη !
 

« Μεθ΄ ἡμῶν Ο Θεός !  »
  
                                                                                                                 Διαβάτης      

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016

Θαύματα !

 
 
Οι ρυθμοί της ζωής μας δεν μας αφήνουν να δούμε τι συμβαίνει γύρω μας ...
Τρέχουμε , τρέχουμε , και αν μας ρωτήσει κάποιος γιατί ,
ίσως και να μην ξέρουμε ν' απαντήσουμε ...
Αυτό απαιτεί η καθημερινότητά μας ...
έτσι μάθαμε ...
Πόσο λάθος φυσικά !
 
Πόσα μικρά και ασήμαντα προσπερνούμε καθημερινά
που αν τους δίναμε και την πιο μικρή σημασία
θα διαπιστώναμε πως δεν είναι άλλο παρά μικρά
μα και μεγάλα θαύματα που μας περιτριγυρίζουν
και μιλούν από μόνα τους για την Θεία Παρουσία στη ζωή μας .
 
Και θυμάμαι τους στίχους του ποιητή :
 
" Όλα τριγύρω μου μιλούν για Σε Θεέ μου
υμνούν αγγελικά Εσένα Πλαστουργέ μου
Στα δάση τα πουλιά , στους κάμπους τα λουλούδια
τα κρύσταλλα νερά ψαλουν για Σε τραγούδια !... "
 
Αχ πόσο μου  ΄χουν λείψει εκείνες οι όμορφες
νεανικές κατασκηνώσεις ,
τότε που μαθήτριες , φοιτήτριες αναζητούσαμε την ομορφιά
στην φύση , στα λουλούδια , στα δάση , στα πουλιά ...
στις όμορφες νεανικές μας συντροφιές,
στα υπέροχα , αξέχαστα εκείνα χρόνια !
 
Ταξίδεψα απόψε με το μυαλό μου χρόνια πίσω
νοστάλγησα , θυμήθηκα , πεθύμησα ...
Όμορφα χρόνια !
 
Κι'  όμως προσγειώθηκα και είπα
πως γύρω μας γίνονται αμέτρητα θαύματα καθημερινά.
Ας ανοίξουμε τα μάτια της ψυχής μας για να τα εντοπίσουμε .
 
Καλή δύναμη σε όλους !
 
Κι ας μη ξεχνάμε : Η ζωή μας είναι το σηματικότερο θαύμα!
 
« Μεθ΄ ἡμῶν Ο Θεός !  »
  
                                                                                                                 Διαβάτης      

 
 
 
 
 

Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016

Στα χέρια Του Θεού !

 
 
 
«..Προσευχήσου στόν Κύριο ολόθερμα. “Τό μέλλον μου”, πές Του, τό “αφήνω μέ εμπιστοσύνη στά χέρια Σου. “Οπως ξέρεις καί οπως θέλεις, Κύριε, κατεύθυνε τή ζωή μου, μ΄ ολα τά απρόοπτα καί μ΄ ολες τίς δυσκολίες της. `Από δω κι εμπρός δέν θά μεριμνω καί δέν θ΄ ανησυχω πιά γιά τόν εαυτό μου. Μιά φροντίδα μόνο θά εχω, νά κάνω πάντα ο,τι ειναι ευάρεστο σ΄ `Εσένα”. `Ετσι νά Του μιλήσεις, αλλά καί εμπρακτα νά Του αποδείξεις οτι εχεις ολοκληρωτικά αφεθει στά χέρια Του, οτι δέν ανησυχεις γιά τίποτα, οτι αποδέχεσαι ηρεμα καί αγόγγυστα οποιαδήποτε κατάσταση, ευχάριστη η δυσάρεστη, μέ τήν πεποίθηση οτι εχει παραχωρηθει από τή θειά πρόνοια. Μοναδική σου μέριμνα ας ειναί η ακριβής τήρηση των εντολων του Θεού σέ κάθε περίσταση...»
 
~ Οσίου Θεοφάνους του Εγκλείστου.- Γράμματα σέ μιά ψυχή.
 
 
Καλή Δύναμη σε όλους !
 
 
« Μεθ΄ ἡμῶν Ο Θεός !  »
  
                                                                                                                 Διαβάτης      

 
 
 

Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2016

Στην Παναγία !

 
 
Γλυκειά Μητέρα των θλιμμένων
και στήριγμα των χριστιανών
δος στις ψυχές των πονεμένων
λίγη δροσιά των Ουρανών !
 
 
Καλή Δύναμη σε όλους !
 
 
« Μεθ΄ ἡμῶν Ο Θεός !  »
  
                                                                                                                 Διαβάτης      

 
 
 
 

Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2016

Καλή Δύναμη !

 
 
Εύχομαι ένα όμορφο κι'  ευλογημένο Σαββατοκυρίακο
σε κάθε Διαβάτη και Οδοιπόρο της ζωής !
 
Ας συναντιώματε μυστικά και σιωπηλά
στης προσευχής τα μυστικά μονοπάτια ...
εκεί που οι ψυχές γαληνεύουν
και πλημμυρίζονται με Φως !
 
Καλή Δύναμη σε όλους !
 
 
« Μεθ΄ ἡμῶν Ο Θεός !  »
  
                                                                                                                 Διαβάτης      

 
 
 

Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2016

Καλημέρα σας !

 
 
Πήρα κάποια εμαιλς που με ρωτούσαν
γιατί παράτησα το "Οδεύοντας "
 
Ευχαριστώ όλους για την αγάπη σας !
Δεν το παράτησα ,
απλά κάποια προσωπικά γεγονότα
με κράτησαν λιγάκι σε απόσταση .
 
Η ζωή είναι μια διαρκής εναλλαγή
σε ήλιο και βροχή...
 
Σκέφτομαι τους στίχους του ποιητή :
 
" Έτσι είναι φίλε μου η ζωή
μια ξαστεριά μια μπόρα...
Στη μπόρα κάνε υπομονή
στη ξαστεριά προχώρα ! "
 
Εύχομαι σε κάθε Διαβάτη και Οδοιπόρο της ζωής
μια όμορφη κι'  ευλογημένη μέρα .
Τίποτα δεν γίνεται τυχαία στη ζωή μας.
Το κάθετι συμβάλλει στην ολοκλήρωσή μας .
 
Ας συναντιώματε μυστικά και σιωπηλά
στης προσευχής τα μυστικά μονοπάτια ...
εκεί ου οι ψυχές γαληνεύουν
και πλημμυρίζονται με Φως !
 
Καλή Δύναμη σε όλους !
 
 
« Μεθ΄ ἡμῶν Ο Θεός !  »
  
                                                                                                                 Διαβάτης      

 
 
 
 
 

Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2016

Προσευχή !

 
 
Σε θερμοπαρακαλούμε, Δέσποτα Κύριε, να βοηθήσεις τον...
καθένα μας στις ανάγκες και τα προβλήματά του:
Σ' αυτούς που θλίβονται διώξε την αιτία και δώσε τη χαρά.
Σήκωσε τους πεσμένους. Γιάτρεψε τους αρρώστους.
Φέρε στον καλό δρόμο τους πλανεμένους.
Χόρτασε τους πεινασμένους. Ελευθέρωσε τους δέσμιους.
Παρηγόρησε τους λιγόψυχους. Ας μάθουν καλά όλοι ότι
Συ είσαι ο Παντοδύναμος και Πανάγαθος Θεός και ο
Ιησούς Χριστός Υιός Σου κι εμείς λαός Σου και πρόβατά Σου.
Σύ, Κύριε, έκτισες και κυβερνάς την οικουμένη,
ο δίκαιος στις κρίσεις Σου, ο θαυμαστός για τη δύναμη και τη μεγαλοπρέπεια
Σου, ο πάνσοφος στα έργα Σου, ο πανάγαθος, όπως
φαίνεται απ' όσα βλέπουμε, και καλός σ' αυτούς που πιστεύουν
σε Σένα. Ελεήμον και σπλαχνικέ, συγχώρησε τις ανομίες,
τις αδικίες, τα παραπτώματα και τα πλημμελήματα μας.
Μη λάβεις υπ' όψιν Σου τις αμαρτίες μας, αλλά καθάρισε μας
με την αλήθεια Σου και κάνε οι προσπάθειες μας για τα καλά
έργα να γίνονται με άγια προαίρεση μπροστά Σου.
Ναι, Δέσποτα, φανέρωσε μας το πρόσωπο Σου
το αγαθό και ειρηνικό και ας μας σκεπάσει το κραταιό Σου χέρι,
για να μας γλυτώσει απ' αυτούς που μας μισούν άδικα.
Δώσε ομόνοια και ειρήνη σε μας και σ' όλους τους ανθρώπους...
Συ είσαι ο μόνος που μπορεί να δώσει αυτά και περισσότερα αγαθά,
γι' αυτό και σε παρακαλούμε εκ βάθους καρδίας
Ιησού Χριστού, που είναι ο προστάτης των ψυχών μας,
και δια του οποίου δόξα πρέπει και μεγαλοσύνη σε Σένα
και τώρα, και εις στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.
 
***
 
Ας αφαιθούμε Στα Χέρια Του μ΄ εμπιστοσύνη ,
κι΄ εκεί θα βρούμε ανάπαυση και παρηγοριά .
Καλή Δύναμη σε όλους !
 
 
« Μεθ΄ ἡμῶν Ο Θεός !  »
  
                                                                                                                 Διαβάτης      

 
 
 
 
 
 

Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2016

Δευτέρα 15 Αυγούστου 2016

Ψελλίσματα Στην Πανάχραντο !

 
 
 
 
" Στήν Παναγία μας ὅλα τά προβλήματά μου ἀναθέτω.
Ἀλλά γιά περισσότερη ἐγρήγορση…
Μιλῶ στήν Γλυκοφιλοῦσα,
ὅταν μοῦ λείπη ἡ ἀγάπη τῶν δικῶν μου.
Παρακαλῶ τήν Ὁδηγήτρια,
γιά νά μήν χάσω τόν δρόμο μου.
Κλαίω μπροστά στήν Παυσολύπη,
ὅταν ὁ οὐρανός μου εἶναι μαῦρος.
Δέομαι στήν Γοργοϋπήκοο,
γιατί τό πρόβλημα “δέν παίρνει” ἄλλο.
Γονατίζω στήν Παραμυθία,
ὅταν οἱ λύπες εἶναι ἀβάσταχτες, πολλές καί ὄχι μία.
Χαμογελώντας παρακαλῶ τήν Πάντων Χαρά,
ὅταν ἡ χαρά μου εἶναι μακρινό ὄνειρο.
Κοκκινίζοντας ἐκλιπαρῶ τό Ρόδο τό Ἀμάραντο,
γιά τήν χαμένη μου ντροπή.
Κι ἄν ἡ μάνδρα τῆς ψυχῆς μου ἀπειληθῆ,
κρούω στήν Πορταΐτισσα.
Δοξολογώντας τόν Κύριο,
ψάλλω μπροστά στό Ἄξιον Ἐστί.
Εὐχαριστώντας τόν Θεό γιά ὅσα μοῦ ἔδωσε,
ζητῶ ἀπό τήν Παναγία Δεξιά νά Τοῦ τό πεί.
Ἀλλ’ ὅταν δέν ἀντέχω τόν θρῆνο τῶν ἀδελφῶν,
ζητῶ ἀπό τήν Θρηνωδοῦσα νά κλαύσω μαζί της.
Κι ὅσες φορές, ὡς ἄλλοι “Φιλισταῖοι” ἐχθρικά σύννεφα πυκνώνουν
στόν οὐρανό τῆς Πατρίδος μου, ἱκετεύω τήν Ἁγία Σκέπη.
Κι ὡς Μάνα τοῦ κόσμου ὅλου, Βρεφοκρατοῦσα,
Σέ ἱκετεύω γιά τίς μάνες…
Ἀπό τήν Γερόντισσα τοῦ Ἁγίου Ὄρους
ζητῶ νά φυλάει τά ἀδέλφια μου τούς μοναχούς… "

Ὦ Δέσποινα τοῦ κόσμου, γενοῦ μεσίτρια,
πρός τόν Φιλάνθρωπο Θεόν,
μή μοῦ ἐλέγξῃ τάς πράξεις,
ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων."
 
(  Η Αγιογραφία από την Παναγία Μακεδονίτισσα , Λευκωσία )